Kategoria: Samochody od A do Z

DZIAŁAJĄCE SIŁY

Są to: siły statyczne, działające na pojazd bez względu na to, czy pojazd znajduje się w ruchu, czy po¬zostaje w spoczyn¬ku, czyli ciężar cał¬kowity samochodu (G[kG]) kompletnie wyposażonego wraz z ładunkiem, działający w środku ciężkości samochodu, oraz normalne reakcje jezdni (Zx oraz 2 [kG]) działające odpowiednio na koła przednie i tylne,     siły dynamiczne, pojawiające się tylko podczas ruchu samochodu; siła napędowa (Pk [kG]) działająca na obwodzie kół napędowych, pochodząca od momentu obrotowego silnika,   siły hamowania (P/, [kG]) występujące na obwodzie wszystkich kół jezdnych samochodu i wywołane działaniem hamulców, siły oporów ruchu (występujące tylko podczas ruchu samochodu) na jakie napotyka i które pokonuje samochód podczas jazdy, jak: siły oporów toczenia (Pti oraz Pf2 [kG]) przeciwstawiające się toczeniu kół jezdnych, siła oporów powietrza (Pp [kG]), siła oporów wzniesienia (Pw [kG]) działająca tylko podczas jazdy pod gorę (podczas zjeżdżania w dół siła ta przyspiesza ruch pojazdu) oraz siła bezwładności (Pt, [kG]) występująca tylko przy przyspie­szaniu lub opóźnianiu pojazdu.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!

ROZKŁAD NACISKÓW

Rozkład nacisków na osie samochodu. Położenie środka ciężkości O pojazdu stojącego na wzniesieniu o kącie po­chylenia a (koła zahamowane — rys. 23-8) określają dwie współrzędne: odległość od osi przedniej – a (lub tylnej – b) oraz wzniesienie nad jezdnią — c. Z warunków równowagi wynika, że składowe ciężaru pojazdu G normalna oraz równo­legła do nawierzchni jezdni są zrównoważone normalnymi i stycznymi reakcjami drogi, czyli G • sin a = Xx + X3 oraz G • cos a = Zj* + Z2*.

 

 

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!

WSPÓŁRZĘDNE PRZYŁOŻENIA

Współrzędne położenia środka ciężkości wyznacza się mie­rząc rozstaw osi l i naciski na osie Gl oraz Ga samochodu stojącego na płaszczyźnie poziomej:, a = Ga • l/G = Ga • // (Gj + G2) oraz b = Gt • //(GŁ + Gt). Współrzędną c wyznacza się wykorzystując zmiany obciążeń osi wskutek pochylenia jezdni .Samochodowe koło ogumione tocząc się po nawierzchni drogi przezwycięża opory wynikające ze sprężystych odkształceń ogumienia, jak np. moment oporu od przesuniętej reakcji normalnej Z, praca odkształcenia ogumienia zamieniająca się w ciepło („grzanie opony“), pompowanie powietrza wewnątrz opony, drgania bieżnika itp.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!

DO CELÓW PRAKTYCZNYCH

Do celów praktycznych przyjmuje się, że w pierwszym przy­bliżeniu współczynnik oporu toczenia zależy tylko od rodzaju nawierzchni i rodzaju ogumienia, a w zakresie eksploata­cyjnych prędkości typowych samochodów nie zależy od szybkości jazdy. Współczynniki toczenia, ustalone na drodze doświadczalnej, podano w poniższym zestawieniu.Opór wzniesienia (Pw) przezwyciężany przez samochód podczas po­konywania wzniesienia stanowi składową cał­kowitego ciężaru po­jazdu G, równoległą do nawierzchni jezdni; Pw — G‘Sin<x przy czym sin a = h/l, gdzie: a — kąt wznie­sienia. Jeżeli kąt wznie­sienia jest niewielki (do 5°) stosuje się zwykle wzór przybliżony, przyj­mując że Sin a tg a, czyli Pw *=» G • tg a.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!