Kategoria: Samochody od A do Z

ŁĄCZNY OPÓR

Wzniesienie określa się często w procentach oznaczając tg a = w % a wówczas opór wzniesienia jest równy Pw= W‘G.Kiedy wzniesienie jest strome (60.. .80%) trze­ba stosować wzór do­kładny. Opór drogi jest to suma oporu toczenia i oporu wzniesienia, a więc   łączny opór powodowany przez drogę. Ponieważ opór toczenia jest proporcjonalny do obciążenia normalnego do drogi, podczas pokonywania wzniesienia opór toczenia jest proporcjonalny do składowej normalnej ciężaru samo­chodu, czyli wynosi Pt = / •; G • cos a.Opór powietrza (Pp) jest wynikiem przezwyciężania przez czołową powierzchnię poruszającego się pojazdu oporu ośrodka gazowego (powietrza). Opór powietrza jest wprost proporcjonalny do powierzchni czołowej samochodu F [m8] (rzutu obrysu pojazdu na płaszczyznę prostopadłą do po­dłużnej osi samochodu .

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!

WŁASNOŚCI RUCHOWE SAMOCHODU

Określanie siły napędowej. Siła napędowa, działająca na kołach napędowych samochodu (patrz str. 85) zależy od wielkości momentu obrotowego, rozwijanego przez silnik, wielkości przełożenia w układzie napędowym samochodu oraz sprawności mechanicznej układu napędowego. Zmien­ność siły napędowej zależy przede wszystkim od zmienności momentu obrotowego silnika, a więc wynika z jego charak­terystyki .Moment na kołach pędnych samochodu Mk daje na obwodzie kół siłę napędową, którą obliczyć można z zależności: Pk « Mkln = Ms • ic• Vmlrt [kG], gdzie: Ms – moment obrotowy silnika [tnkG], U – całkowite przełozeme układu napędowego; U =* h * *s (iloczyn przełożeń skrzynki bie­gów i przekładni głównej oraz ewentualnie i pośredniczących mechanizmów napędowych —, Vm ~ spraw­ność mechaniczna układu napędowego, r* — promień toczny koła jezdnego samochodu.

 

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!

WYKRES SIŁY NAPĘDOWEJ

Wykres siły napędowej (w funkcji szybkości jazdy). Jeżeli znana jest prędkość obrotowa kół napędowych nk oraz promień toczny koła jezdnego rt, prędkość ruchu samochodu obliczyć można z zależności:V— 2 n- rt • nk =» 2 n • hs •60  ff/1000 ic = nS‚ rf/2,65 •  ic [km/godz].Siła napędowa zmienia się w zależności od prędkości ruchu samochodu, podobnie jak zmie­nia się moment obrotowy w zależności od prędkości obro­towej wału korbowegoDla każdej prędkości • ruchu samochodu siła napędowa jest dokładnie określona. Poło­żenie na wykresie (rys. 23-21) krzywych sił napędowych Pki, Pkii, Pkiu- zależy od przełożeń //, in, im. Im większe jest przełożenie, tym większa jest siła napędowa Ple, ale i tyni mniejsze są prędkości ruchu samochodu.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!

BILANS DZIAŁAJĄCYCH SIŁ

Bilans sił działających na jadący samochód. Siła napędowa Pic, działająca na obwodzie kół napędowych zostaje w ca­łości zużyta na pokonanie sumy oporów, czyli: Pk *= Pp f + p. + pw 4. pb, gdzie: Pp – opór powietrza, Pt – opór toczenia, Pw — opór wzniesienia oraz Pb – opory bez­władności. Zależność ta, zwana równaniem ruchu samo­chodu, określa stan równowagi, jaka zachodzi pomiędzy siłą napędową Pk a sumą sił oporów ruchu P0.Własności ruchowe samochodu najdo- p godniej wyznacza się   metodą wykreślną. W tym celu nanosi się na wspólny wykres po­szczególne człony równania bilansu, a więc krzywą siły napędowej i krzywą sumy oporów ruchu w funkcji szybkości jazdy.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!