MAKSYMALNE STĘŻENIE ZANIECZYSZCZEŃ

Maksymalne dopuszczalne stężenia szkodliwych lub toksycznych składników zanieczyszczeń powietrza ustalone są jako normatywy higieniczne, a więc z punktu widzenia bezpo­średniej ochrony zdrowia człowieka. Należy jednak pamiętać o   bardzo szkodliwym wpływie na człowieka długotrwałego od­działywania niskich stężeń oraz łącznym oddziaływaniu kilku za­nieczyszczeń. Dokładne poznanie w jakim stopniu i zakresie zanieczyszczone powietrze oddziałuje szkodliwie na zdrowie miesz­kańców jest trudne i najczęściej nie udaje się tego określić jed­noznacznie.Dotychczas najlepiej poznano i przebadano formę toksycznego działania na człowieka spalin samochodowych zawartych w po­wietrzu atmosferycznym w Kalifornii [56, 60], W miastach tego stanu, a szczególnie w Los Angeles, w pewnych porach roku pojawiają się toksyczne smogi, powodujące silne podrażnienie błon śluzowych. W wyniku badań ustalono, że istotną przyczy­ną masowych dolegliwości występujących u mieszkańców są za­nieczyszczenia powietrza pochodzące z silników samochodowych.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!