OBIEKTYWNE PORÓWNANIE

Współcześnie stosowane dymomierze opracowane zostały do kontroli eksploatacyjnej silników wysokoprężnych w celu ograni­czenia emisji sadzy, która unosząc się w powietrzu utrudnia wi­doczność na jezdniach, a tym samym zagraża bezpieczeństwu ru­chu drogowego. Przydatność ich do powyższego celu została po­twierdzona w praktyce. Z punktu widzenia potrzeb ochrony powietrza atmosferycz­nego przed toksycznymi węglowodorami zaadsorbowanymi przez sadzę ważne jest dokładne określenie masy sadzy zawartej w określonej objętości spalin.Obiektywnego i jednoznacznego porównania stopnia zady­mienia spalin, określonego różnymi przyrządami, można będzie dokonywać po przecechowaniu wskazań dymomierzy na jednostki określające masę sadzy zawartej w analizowanych spalinach (np. na mg/litr). Przykład takiego przecechowania dymomierzy podano na rysunku 26, na którym przedstawiono przybliżoną zawartość sadzy w spalinach, zależną od stopnia ich zadymienia wyrażonego w skali Bosch i Hartrige.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!