WARTOŚĆ ABSORPCJI MIESZANIN

Wartość ab­sorpcji tych mieszanin mierzy się przy analitycznej długości fali w porównaniu z odnośnikiem, którym jest gaz wzorcowy. Na pod­stawie otrzymanych danych wykreśla się krzywą w układzie współrzędnych: wartość absorpcji — stężenie składnika oznaczo­nego w mieszaninie. Z wykresu tego można następnie odczytywać nieznane stężenie składnika w badanej mieszaninie na podstawie wykonanego uprzednio, w takich samych warunkach jak krzywa wzorcowa, pomiaru wartości absorpcji. Jeżeli prawo Beera [39] jest spełnione, to można, zamiast odczytać z wykresu, obliczyć nieznane stężenie ze wzoru. W nowoczesnych analizatorach z reguły stężenie badanego skład­nika wyrażone w procentach objętościowo odczytuje się bezpo­średnio z odpowiednio wyskalowanego przyrządu pomiarowego.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!